Taken van het CPBW

 

CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het werk)

Onze school besteedt de nodige aandacht aan preventie, niet enkel omdat dit een wettelijke verplichting zou zijn, maar vooral omdat we bekommerd zijn om het welzijn van al wie op onze school werkt.
Om te weten wat onder welzijn verstaan wordt, kijken we naar de Wet Welzijn uit 1996. Daar worden 7 domeinen genoemd die onder de noemer welzijn vallen:

 • arbeidsveiligheid
 • bescherming van de gezondheid
 • psychosociale belasting
 • ergonomie
 • arbeidshygiëne
 • verfraaiing van de arbeidsplaatsen
 • leefmilieu

De wetgever stelt uitdrukkelijk dat het de taak en de verantwoordelijkheid is van iedereen om te waken over het welzijn van al wie op school werkt. Het is dus ook jouw taak om ondermeer:

 • te zorgen voor je eigen welzijn, dat van je collega’s en dat van de leerlingen;
 • onveilige situaties onmiddellijk te melden aan de verantwoordelijken;
 • alle instructies inzake veiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne, … kortom welzijn, na te leven;
 • ervoor te zorgen dat al wie onder jouw gezag valt (vb. de leerlingen) deze instructies naleeft.

Op onze school zijn er drie organen die zich meer specifiek met welzijn inlaten:

 • Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)
 • De Interne Dienst voor Preventie op het Werk (IDPBW)
 • De Externe Dienst voor Preventie op het Werk (EDPBW)

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Het CPBW is een overlegorgaan dat paritair samengesteld is, wat betekent dat er minstens evenveel afgevaardigden van het personeel in zetelen als afgevaardigden van het schoolbestuur. De afgevaardigden van het personeel worden voor een termijn van 4 jaar verkozen.

Het CPBW vergadert een 8-tal keer per schooljaar. De vergaderingen worden aangekondigd op het prikbord in het leraarslokaal. Iedereen kan agendapunten indienen door ze door te geven aan de leden van het Comité. Het verslag van de vergadering wordt uitgehangen op het prikbord in het leraarslokaal. Hier bevindt zich ook een map met alle verslagen van het Comité.

De bevoegdheden en taken van het CPBW zijn zeer uitgebreid. Samengevat komen ze hierop neer:

 • welzijnsbeleid helpen uitbouwen;
 • voorstellen en adviezen formuleren in zaken die betrekking hebben op welzijn;
 • het onthaal van de werknemers uitwerken en in toepassing brengen;
 • stimulering en opvolging van de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk;
 • onderzoek van klachten;
 • deelnemen aan de jaarlijkse rondgang voor de opsporing van risico’s;
 • inzagerecht in alle documenten die betrekking hebben op welzijn.

De Interne Dienst voor Preventie en bescherming op het werk (IDP)

Elke school is verplicht een IDP op te richten. Aan het hoofd van de IDP staat de interne preventieadviseur.

De Externe Dienst voor Preventie en bescherming op het werk (EDP)

Voor een aantal taken inzake preventie moet de school beroep doen op een externe preventiedienst.